HLVK:n

Toimintaohje

Toimintaohjeen tarkoitus – saatesanat

Toimintaohjeeseen on koottu kerhon toimintaan liittyviä käytäntöjä, jotta kerhon toiminta olisi kuvatuissa toiminnoissa yhdenmukaista sekä venekerhon sääntöjen mukaista. Toimintaohjeen avulla varmistetaan kaikkien kerholaisten yhdenmukainen kohtelu ja se, että kaikki jäsenet toimivat samojen ”pelisääntöjen” mukaisesti. Toimintaohjeen tarkoitus on koota yhteen noudatettuja käytäntöjä. Toimintaohjeen laatiminen alkoi 15.1.2015 josta lähti versioiden numerointi. Ennen kunkin version voimaanastumista tulee kulloisenkin hallituksen hyväksyä se.

Toimintaohjeen pääkohdat koskevat seuraavia aiheita

 • Jäsenyys
 • Laiturijäsenyys ja -paikka
 • Venetiedot
 • Talvitelakointi
 • Katsastus
 • Vartiointi
 • Koulutus

Jäsenyys

Haukilahden Venekerho ry:n säännöissä, jotka on rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin 22.11.2011, on määritelty kerhon jäsenyyden perusehdot. Tämän perusteella on laadittu
jäsenhakemuslomake, jossa pyydetään kertomaan hakijan ja veneen tiedot mahdollisimman
tarkkaan. Jäsenhakemus ja kulloinkin voimassa oleva liittymismaksu sekä muut maksut näkyvät venekerhon kotisivuilla www.haukilahdenvenekerho.fi.

Jäsenhakemuksen toinen sivu on täytettävä täydellisesti, kun jäsenyyteen liittyy toivomus venepaikasta. Suosittelijat ovat hyvä lisä hakemuksessa, mutta niiden puute ei ole este hakemuksen käsittelylle hallituksessa. Kun hakija on hyväksytty jäseneksi ja maksanut jäseneksi liittymismaksun hänellä on oikeus hakea veneelleen laituripaikkaa (liittyä mahdolliseen jonoon).

Jäsenyyden hyväksyy Haukilahden venekerhon hallitus. Jäsenyysasioiden hallinnointi kuuluu jäsenrekisterivastaavalle, joka tällä hetkellä on varakommodori.

Kerhossa on seuraavat jäsenyysluokat:

 • Juniorit
 • Veneilijät (varsinainen jäsen alle 65 vuotta)
 • Seniorijäsen (varsinainen jäsen täyttänyt 65 vuotta)
 • Perhejäsenet (varsinaisen jäsenen taloudessa asuva avio- tai avopuoliso)

Laiturijäsenyys ja laituripaikka

Venekerho hallinnoi Espoon Kaupungin omistamia laiturikartan mukaisia venepaikkoja. Paikkojen hallinta perustuu voimassa olevaan vuokrasopimukseen.

Kerho myöntää venepaikan hallintaoikeuden jäsenelleen. Käytännössä venepaikan hallinta on voimassa ”toistaiseksi” kesästä toiseen. Kerholla on oikeus vaihtaa jäsenen venepaikkaa tarkoituksen mukaisesti niin, että kaikilla olisi veneelleen mahdollisimman hyvä paikka.

Kun uusi jäsen on hyväksytty venekerhoon, on hänellä oikeus hakea laituripaikkaa.

Kun uudelle jäsenelle osoitetaan sopiva paikka, tulee hänen maksaa kulloinkin voimassa oleva laituriin liittymismaksu (kertamaksu). Uusi jäsen maksaa laituriin liittymismaksun myös silloin kun on ostanut veneen seuran jäseneltä ja saanut paikan veneen mukana. Tämän lisäksi tulevat seuraavat vuosittaiset maksut; jäsenmaksu, venepaikkamaksu sekä rekisteröinti- ja katsastusmaksu.

Venepaikka on tarkoitettu henkilökohtaiseksi ja paikassa tulee pitää venettä, joka on venekerholle kirjallisesti ilmoitettu.

Venepaikan edelleen vuokraus ei ole sallittua. Poikkeuksen tekee erikseen hallituksella hyväksytetystä syystä yhden kesän kestävä edelleen vuokraus esim. veneen vaihdon tai muusta
vastaavasta hyväksyttävästä syystä. Paikalle tulevan veneen tiedot ja omistajan yhteystiedot (varsinkin puhelinnumero) on ehdottomasti ilmoitettava kirjallisesti vartiointikansioon. Tiedot on syytä ilmoittaa myös hallitukselle, jotta ne ovat erityisesti satamamestarin sekä vartiointipäällikön tiedossa.

Jokainen vene on satamassa omistajan omalla vastuulla. Veneellä pitää olla voimassa tarpeelliset vakuutukset.

Venetiedot

Jokaisesta satamaan hyväksytystä veneestä rekisteröidään tiedot venekerhon toimesta Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n venerekisteriin; turvallisuus- ja katsastustarpeisiin.

Kerhon sääntöjen mukaan jokainen venepaikan haltijan vene tulee olla katsastettu ja vakuutettu. Vakuutus- ja rekisteröintitiedot tarkastetaan vuosittain katsastuksen yhteydessä. Laiminlyönnin venekerhon hallitus katsoo perusteeksi venepaikan menetykselle.

Talvitelakointi

Jäsenellä on mahdollisuus lunastaa talvisäilytyspaikka joko Haukilahdessa venekerhon hallinnoimalla alueella tai Suomenojalla Espoon kaupungin hallinnoimalla alueella. Jäsenen tulee ilmoittaa keväällä satamamestarille ottaako tämä talvisäilytyspaikan vai ei. Kaikki maksut veloitetaan keväällä samaan aikaan ja tämän jälkeen ei venekerho voi luvata talvisäilytyspaikkaa, jos on siitä kieltäytynyt.

Espoon kaupungin järjestyssääntöjen mukaisesti ”taloja” ei saa rakentaa veneiden ympärille.

Jäsenellä on myös mahdollisuus saada pelkkä talvisäilytyspaikka ilman venepaikkaa laiturissa.

Katsastus

Katsastukseen ilmoittaudutaan kerhotalossa oleviin katsastuslistoihin. Kaikki veneet, jotka ovat Haukilahden venekerhon laituripaikoilla, tulee katsastaa.

Mikäli oma nimi löytyy katsastuslistalta, tulee vene katsastaa. Kaikkina katsastuspäivinä voi suorittaa runko- tai vuosikatsastuksen. Runkokatsastuspäivistä ilmoitetaan myös erikseen.

Katsastuspäivänä ilmoittaudutaan kerhotalolla katsastajalle. Tällöin kirjataan ilmoittautumisaika ylös.

Katsastussihteeri määrää missä järjestyksessä veneet katsastetaan. Pyrimme kuitenkin siihen, että kenenkään ei tarvitse odottaa kohtuuttoman kauan, eli ilmoittautumisaika katsastuspäivänä otetaan huomioon katsastusjärjestystä laadittaessa.

Valmiina esillä tulee olla ainakin seuraavat asiat:

 • Venepaperit
 • Sammutin (tarkastettu)
 • Hätäraketit
 • Heittoliina
 • Merkkikuviot
 • Ensiapuvälineet
 • Käsivalaisin

Veneen katsastaminen muina aikoina tai muualla kuin Haukilahden satamassa onnistuu varaamalla aika seuran katsastajilta tai henkilöltä, jolla on SPV:n hyväksyntä katsastaa veneitä. Tällöin peritään 30 euron katsastusmaksu (+ mahdolliset muut kulut, esim. matkakorvaus).

Venekerhon venepaikanhaltijoilta katsastus- ja vartiovelvollisuuden suorittaminen on edellytyksenä paikan saamiselle seuraavalle kaudelle.

Vartiointi

Vartioinnin tarkoituksena on varkauksien ja ilkivallan ennaltaehkäisy, tapahtumista hälyttäminen sekä veneiden kiinnitysten tarkkailu ja kohentaminen vahinkojen ja häiritsevän melun estämiseksi.

Vartiointi on jokaiselle venepaikan haltijalle kuuluva velvollisuus. Mikäli omaa vartiovuoroa ei pysty jostain syystä hoitamaan itse, tulee vartiovelvollisen järjestää vartiointiin joku toinen (esim perheenjäsen, joku tuttu tai varavartija). Kerhon sivuilta löytyy varavartijoiden yhteystiedot. Korvaussuositus varavartijalle on 150€. Lopullisen korvauksen voivat henkilöt sopia keskenään.

Vartiovuorot tulevat varattavaksi kerhon kotisivuille keväällä. Tästä tiedotetaan tarkemmin sähköpostitse jäsenille lähetettävissä jäsenkirjeissä.

Vartija tarkastaa kierroksellaan satama-alueen laitteet sekä laituriporttien ja kerhorakennusten lukituksen. Mahdolliset epäkohdat korjataan ja/tai niistä ilmoitetaan edelleen.

Vartioinnin laiminlyönnistä seuraa 220 euron laiminlyöntimaksu ja toistuvissa tapauksissa venepaikan menettäminen.

Mikäli määräaikaan mennessä ei ole tarpeeksi vartioon ilmoittautuneita määrää vartiopäällikkö riittävän määrän veneilijäjäsenistöstä.

Varsinaiset voimassa olevat vartiointiohjeet julkaistaan seuran nettisivuilla. Vartiointiohjeet tarkistetaan vuosittain keväällä.

Koulutus

Haukilahden venekerho pyrkii järjestämään eri koulutustilaisuuksia jäsenistön toivomista aiheista.

Koulutusta koordinoi koulutuspäällikkö, joka esittää suunnitelman hallitukselle. Informointikanavana on kerhon sivut sekä sähköpostitse lähetettävät tiedotteet tarvittaessa.
Koulutukset pyritään tarjoamaan maksuttomina tai pienellä omavastuulla.

Pääpaino on veneilyturvallisuutta lisäävässä koulutuksessa. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ovat Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) ja Espoon veneilyturvallisuus yhdistys (EVTY) ja sen tarjoama keskitetty koulutus yhdessä muiden Espoon purjehdusseurojen kanssa. Myös muiden koulutusorganisaatioiden tarjoamaa koulutusta hyödynnetään tarvittaessa.

Venekerholla on käytettävissä myös 2 optimistijollaa ja kumivene perämoottorilla pienimuotoisiin päivätapahtumiin, jossa lapsia ja nuoria voidaan tutustuttaa veneilyharrastukseen. Jollat ovat myös jäsenten lainattavissa koulutuspäällikön luvalla.

Haukilahden venekerho voi tukea erityistapauksissa myös jäsenten omia veneilykoulutuksia. Koulutuksen tulee olla kerhon edun mukaista ja hyödyttää muita jäseniä. Hakemus osoitetaan hallitukselle.