HLVK:n

Säännöt

(rekisteröity PRH:n yhdistysrekisteriin 22.11.2011)

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Haukilahden Venekerho ja sen kotikunta on Espoo.
Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho.

2 § Kerhon tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on edistää veneilyharrastusta kerhon toiminta-alueella
siten, että mahdollisimman moni kerhon jäsen harrastaisi matka- tai
kilpaveneilyä edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti tarjoamalla jäsenilleen:

  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia levittämällä merenkulullista tietoutta ja meriteiden sääntöjen tuntemusta.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta, ja asiaankuuluvalla luvalla järjestää arpajaisia ja
rahankeräyksiä, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja.

3. § Jäseneksi ottaminen

Jäseneksi yhdistykseen voi liittyä jokainen hyvämaineinen fyysinen tai
juridinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenekseen.

Kerhon henkilöjäsenet ovat kunniajäseniä, vuosijäseniä tai juniorijäseniä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä
kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet kerhon
toimintaa.

Kannatusjäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä tai liikelaitoksia.

4 § Jäsenen eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota kerhosta, tekee siitä kirjallisen ilmoituksen kerhon
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä kerhon kokoukselle
pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun
ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja
velvoitteensa kerholle toimivuoden loppuun asti.

5 § Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii
kerhon sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien veneilytapojen tai urheiluhengen
vastaisesti.

6 § Jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen
suuruudesta päättää kerhon vuosikokous vuosittain.

7 § Kerhon hallitus

Kerhon asioita, taloutta ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuluu
vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja (kommodori) ja varapuheenjohtaja
(varakommodori) sekä neljästä kahdeksaan jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on
toinen puheenjohtaja, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen
jäsenistä niin haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi kerrallaan (vuosikokouksesta
vuosikokoukseen).

8 § Toimihenkilöt, jaostot ja toimikunnat

Hallitus valitsee yhdistykselle taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset
toimihenkilöt.

Kerholle voidaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa
varten on perustamisen yhteydessä laadittava niille ohjesäännöt ja
toimintaohjeet, jotka kerhon hallitus vahvistaa.

9 § Toimintakausi

Kerhon toimintakausi ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille
viimeistään 31. päivänä tammikuuta.

Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on
jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin , viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

10 § Nimen kirjoitus

Kerhon nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 § Kerhon kokoukset

Kerhon varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi.

Vuosikokous, jossa käsitellään tilinpäätösasiat, toimintakertomus, talousarvio,
toimintasuunnitelma ja henkilövalinnat pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
silloin, kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa
varten.

12 § Kokouksen koollekutsuminen

Kutsu kerhon kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta kerhon ilmoitustaululla, kerhon nettisivuilla ja
sähköpostilla.

13 § Kerhon kokouksille esitettävät asiat

Asiat, jotka jäsen haluaa saada kerhon kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä
kirjallisesti hallitukselle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

14 § Äänestys kokouksissa

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus
läsnä olevien äänistä tullakseen voimaan.

16 § Seuran purkaminen

Kerhon purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden
kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa
kokouksissa vähintään 4/5 kannatus läsnä olevien äänimäärästä.

17 § Varojen käyttö kerhon purkautuessa

Jos kerho on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka
viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin
käytettävät näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien
toteuttamiseksi tai meripelastustyön hyväksi.

18 §

Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole mainintaa, noudatetaan voimassa
olevaa yhdistyslakia.